Политика за поверителност

Политика за поверителност
на агенция за недвижими имоти “Ависта”

Ние от Ависта (“Администратор”, “Ние”) оценяваме значението на Вашата поверителност. Настоящата Политика за поверителност (“Политика”) съдържа информация относно начините, по които Ние използваме Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашиите услуги (“Услуги”). Повече информация за нас и нашите Услуги можете да получите на нашия уебсайт с адрес www.avista.bg (“Уебсайт”).

Личните данни представляват всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да добиете представа как Ние събираме, използваме, защитаваме и цялостно обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент за защита на личните данни (“ОРЗЛД”).

1. Кои сме ние?

Администратор на лични данни е всяко от дружествата, което извършва самостоятелна дейност под марката “Ависта Недвижими Имоти”, с което сключвате договор за предоставяне на Услуги. Идентификационните данни на Администратора на Вашите лични данни можете да намерите в договора, който сте сключили, за предоставяне на нашите Услуги.

2. Как използваме личните Ви данни?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато използвате нашите Услуги като:

 •  • посредничество при покупка или продажба на недвижим имот;
 •  • публикуване в нашия Уебсайт на обява за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имот;
 •  • извършване на огледи;
 •  • консултиране и съдействие при договаряне на условията на покупко-продажба на недвижим имот;
 •  • изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 •  • организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба, както и други услуги, предлагани от Нас.

Вие разбирате и сте наясно, че предоставянето на нашите Услуги изисква достъп до някои от Вашите лични данни, както и до информация и документи, свързани с даден недвижим имот, които могат да съдържат лични данни на Вас, Ваши близки и други лица.

В таблицата по-долу сме изложили категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

Цел

Лични данни

Правно основание

Срок за съхранение

Посредничество при покупка или продажба на недвижим имот

 •  • Име, презиме, фамилия;
 •  • Номер, дата и място на издаване на лична карта;
 •  • ЕГН;
 •  • Адрес;
 •  • Административен адрес и други идентификационни данни на недвижим имот.

Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.

До 6 месеца след финализирането на сделката по прехвърляне на собствеността на недвижимия имот или след прекратяване на отношенията с клиент.

Извършване на оглед

 •  • Име, презиме, фамилия;
 •  • ЕГН;
 •  • Адрес;
 •  • Административен адрес на недвижим имот.

Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.

Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.

Публикуване на обява в нашия Уебсайт за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имот

 •  • Административен адрес на недвижими имот;
 •  • Снимки и характеристики на недвижим имот.

Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.

До изтичане срока на обявата и/или премахването й от Уебсайта.

Изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот; организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба

 •  • Данни по лична карта;
 •  • Нотариален акт на имот или друг документ за собственост;
 •  • Удостоверение за данъчна оценка на имот;
 •  • Удостоверение за тежести върху имота;
 •  • Удостоверение за наследници;
 •  • Справки по кадастрална карта;
 •  • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за наличие или липса на задължения;
 •  • Удостоверение за постоянен адрес;
 •  • Удостоверение за брак;
 •  • Други документи, необходими за прехвърляне на собствеността на имота.

Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.

До 6 месеца след финализирането на сделката по прехвърляне на собствеността на недвижимия имот или след прекратяване на отношенията с клиент.

Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите услуги

 •  • Име и фамилия;
 •  • Имейл адрес;
 •  • IP адрес;
 •  • Гео локация;
 •  • Данни за трафик;
 •  • Данни за бисквитки.

Наши легитимни интереси.

Данните за Бисквитки се съхраняват за периода на валидност на съответния вид бисквитка.

С цел да отговаряме на Вашите запитвания и сигнали.

 •  • Име и фамилия;
 •  • Имейл адрес.

Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.

Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.

С цел да Ви изпращаме периодични нотификации относно други продукти и услуги, предлагани от Нас и нашите партньори.

 •  • Име и фамилия;
 •  • Имейл адрес.

Вашето съгласие.

Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация.

Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме основателна причина да ги използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма общо с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това. Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на наше законово задължение или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъде възпрепятствани в предоставянето на услугите ни към Вас. В такъв случай, би могло да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.

Предоставянето на информация, която не е абсолютно необходима за предоставяне на нашите Услуги, е изцяло по Ваша преценка. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Услугите или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.

Също така, възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон. Например, носители на счетоводна информация се съхраняват за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме отдадени към защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на кофиденциалност.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на Услугите, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4. Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

Ние не съхраняваме Вашите лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В случаите, в които извършваме пренос на лични данни към трета страна извън ЕИП, която не е предоставила адекватното ниво на защита на данните, Ние ше приложим необходимите мерки за опазване на гарантиране на сигурността.

5. Използваме ли бисквитки?

Да, Ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър (ако сте позволили това). Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация. Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които ипозлваме, в таблицата по-долу:

Вид бисквитки

Цел

Строго необходими бисквитки

Строго необходимите бисквитки правят работата на Уебсайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на Уебсайта. Нашият Уебсайт не може да работи правилно без такива бисквитки, поради което не може да бъде отказано тяхното използване.

Функционални бисквитки

Ние използваме функционални бисквитки, за да проследим и запаметим определени действия, които извършвате в рамките на нашия уебсайт. Ние използваме тези бисквитки, за да съберем данни относно трафика на посещение и Вашето взаимодействие с уебсайта, с цел предоставяне на по-добро потребителско изживяване и по-персонализирани функционалности за в бъдеще. Възможно е да използваме сигурни трети страни – доставчици на услуги, които да следят тази информация от наше име.

Статистически бисквитки

Статистическите бисквитки помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.Тези бисквитки ни позволяват да анализираме Вашите предпочитания на база досегашното Ви или настоящо поведение в уебсайта, с цел подобряване на нашите услуги.

Маркетингови бисквитки

Маркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите между отделни уебсайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.

Вие винаги разполагате с възможността да откажете използването на бисквитки чрез настройките на своите предпочитания в специалното поле с настройки за бисквитки в нашия Уебсайт. Също така, имате възможност да променяте предпочитанията си по всяко време чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на нашия Уебсайт.

6. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 •  • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
 •  • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите Услуги;
 •  • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 •  • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 •  • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.
Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.
В случай че желаете да Ви съдействаме в процеса по прехвърляне на собствеността на недвижим имот, е възможно да предоставим част от Вашите лични данни на страни като банки, адвокати, нотариуси и други лица, които биха могли да вземат участие до финализирането на процеса по прехвърляне на собствеността върху имота.
Вие разбирате и приемате, че част от Вашите лични данни, както и някои от данните, свързани с Вашия имот, могат да бъдат видими за други потребители на нашите Услуги, с цел оптимизиране на процеса по търсене и предлагане на недвижим имот по предварително зададени критерии, както и в хипотезата на посредничество при покупко-продажба на недвижим имот.
Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти. 
За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.
По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.
7. Линкове към уебсайтове на трети страни
Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашия Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.
8. Минимална възраст
Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст.
9. Вашите права
По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: gdpr@avista.bg
Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: gdpr@avista.bg
Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: gdpr@avista.bg
В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: gdpr@avista.bg
Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: gdpr@avista.bg
Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон.
Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане  на следния email адрес: gdpr@avista.bg
Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.
10. Контролен орган
За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:              
Комисия за защита на лични данни, адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.
11. Въпроси?
В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на имейл адрес gdpr@avista.bg
Възможно е да правим периодични промени по настоящата политика. Можете да откриете най-актуалната версия на нашия уебсайт.
В сила от 25/05/2019 г.